ホーム > 県政情報 > 広報 > ホームページ運営 > Ukol sa Aplikasyon Para sa Oumi Kosodate Ouen Card

Main content starts here.

Update: June 10, 2013

Ukol sa Aplikasyon Para sa Oumi Kosodate Ouen Card

Ano ang Oumi Kosodate Ouen Card ...?

Oumi Kosodate Ouen Card

Ang “Oumi Kosodate Ouen Card”ay isang card upang makakuha ng serbisyo tulad ng pagtanggap ng mga regalo sa mga rehistradong tindahan sa loob ng lalawigan ng Shiga.

Maaaring makakuha ng mga serbisyo tulad ng pagtanggap ng mga regalo kapag ipinakita ang card na ito sa mga tindahang may sticker ng “Oumi Kosodate Ouendan”.

Sino ang maaaring pagkalooban ng card na ito

  1. Pamilyang may mga batang nasa edad na mababa sa 18 taong gulang
  2. Mga nagdadalang-tao, o pamilyang may miyembrong nagdadalang-tao
    ※Pagkakalooban ng 1 card ang bawat isang pamilya

Ano ang Oumi Kosodate Ouendan...?

Ang mga sticker na nakadikit sa mga rehistradong tindahan

Ang Oumi Kosodate Ouendan ay mga tindahan sa loob ng lalawigan ng Shiga na sumusuporta sa mga pamilyang may pinapalaking mga bata sa pamamagitan ng pagbibigay-serbisyo tulad ng pagkakaloob ng mga regalo.

Maaaring mabago ang nilalaman ng serbisyo, ang araw kung kailan ito maaaring tanggapin, at iba pa, depende sa tindahang magbibigay nito. Para sa impormasyon ukol sa mga tindahan at sa nilalaman ng serbisyo, mangyaring tunghayan ang homepage at pamphlet ng Shiga.

※Listahan ng mga Rehistradong Tindahan ng Oumi Kosodate Ouendan (Nihongo lamang)
http://omikosodate.jp/

Sa mga taong nagnanais ng card...

I-download ang application form at isulat ang mga kinakailangang impormasyon, ilagay ang application form at selyo sa isang sobre at ipadala.

PDF I-download ang application form dito.(PDF:100KB)

Word I-download ang application form dito.(WORD:62KB)

 

Mga ipapadala

  1. Application form
  2. Selyong nagkakahalaga ng 90 yen (gagamitin ito sa pagpapadala sa inyo ng card)
    ※Subalit para sa mga nagnanais ng pamphlet (Nihongo lamang) na naglalaman ng impormasyon at larawan ng tindahan, at nilalaman ng serbisyo, mangyaring magpadala ng selyong nagkakahalaga ng 190 yen.

Patutunguhang address

〒520-8577 (Hindi kailangan ang kumpletong address)
SHIGA-KENCHO KODOMO SEISHOUNEN-KYOKU

Para sa mga katanungan, makipag-ugnayan sa sumusunod:
Shiga Prefectural Government Child ・ Youth Department
(Shiga kencho Kodomo Seishonen-kyoku )
Mail address: syoushika@pref.shiga.lg.jp
((Nihongo, Portuges, Kastila, Tagalog, Intsik, Ingles))
TEL: 077-528-3552(Nihongo lamang)

download Adobe Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Acrobat Reader.